เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT2 | 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบmoit2.12คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  1. moit2.12คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ.pdf
2MOIT2 | 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบmoit2
  1. moit2บันทึกข้อความลงนามในคำสั่งและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf