เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT5 | ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 25641. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564
  1. ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564.pdf
2MOIT5 | ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 25641. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564
  1. ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564.pdf
3MOIT5 | ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 25641. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564
  1. ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564.pdf
4MOIT5 | ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 25641. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานmoit17.1
  1. moit 17.1.pdf