Generic placeholder image

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชุดใหม่ชนิด Inverter (โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลภาครัฐ) ครั้งที่2

.

 ยกเลิก001 7.8.62.pdf

: 2019-08-07 : Admin 77