Generic placeholder image

ประกาศประกาศแนวทางปฏิบัติในการทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

ประกาศโรงพยาบาลนาตาลแนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณ๊ข้าราชการผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง(ต่ำกว่าร้อยละ60)

 ประกาศรายงานการประเมินผลประจำปี1.pdfประกาศรายงานการประเมินผลประจำปี2.pdf

: 2020-05-18 : Admin 40