วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลนาตาล :


โรงพยาบาลชุมชนชายแดนขนาดเล็กที่มีมาตรฐาน ให้บริการเชื้อชาติดุจญาติมิตร ส่งต่อรวดเร็วปลอดภัย ผู้รับบริการพึงพอใจ

พันธกิจ :


1. พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ แบบองค์รวมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
2. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบการส่งต่อได้มาตรฐานอย่างไร้รอยต่อ
3. พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
4. พัฒนาด้านการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมการบริการโดยเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่านิยม :


1. N=Network ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
2. A=Accountability ความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. T=Teamwork การทำงานเป็นทีม สร้างความเข้าใจ
4. A=Active&Learning การกระตือรือร้นให้บริการ-การทำงานและใฝ่เรียนรู้
5. N=Nation Fist มุ่งเน้นประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก

วัฒนธรรมองค์กร :


เคร่งครัดวินัย เข้าใจชาวบ้าน ประสานสามัคคี ทาดีทุกวัน

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาล


1.ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณอาเภออนามัยวัยเจริญพันธ์ ปี พ.ศ. 2556
2.ผ่านมาตรฐานงาน 5 ส.จากสถาบันฝึกอบรมทักษะและพัฒนากาลังคน ปี พ.ศ. 2557
3.ผ่านมาตรฐานงานห้องปฏิบัติการ สภาเทคนิคการแพทย์ ปี พ.ศ.2558
4.ผ่านมาตรฐานงานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2558
5.ได้เป็นตัวแทนนาเสนอผลงานวิชาการ (CCM/กระทรวงสาธารณสุข) เรื่อง ลดแออัดประทับใจผู้รับบริการ ปี พ.ศ.2558
6.ได้เป็นตัวแทนนาเสนอผลงานของกระทรวงสาธารณสุข นวัตกรรมเรื่องวงล้อหยุดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558
7.ได้รับรางวัลจาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยร่วมกับ สสส. สาขาด้านการสร้างชุมชนและองค์กรปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2558
8.รางวัลนวัตกรรมดีเด่นในเวทีนาเสนอผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 นวัตกรรมเรื่องกล่องทิ้งเข็มปี พ.ศ.2559
9.ผ่านการประเมินความเสี่ยงอาชีวอนามัย ระดับ 4 ปี 2559 และ ปี 2560
10.รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น เรื่องการพัฒนารูปแบบการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี ในเวทีวิชาการสานักการพยาบาล ปี 2560
11.รางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม เรื่องการพัฒนารูปแบบการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี ในเวทีวิชาการระดับจังหวัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560
12.รางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม เรื่องการพัฒนารูปแบบการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี ในเวทีวิชาการระดับเขตบริการสุขภาพที่ 10 ปี 2560
13.รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น เรื่องการพัฒนาแนวทางการดูแลและการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี ในเวทีสัมมนาวิชาการระดับชาติ ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560
14.รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น เรื่องการพัฒนารูปแบบการซ้อมแผนอัคคีภัยโดยใช้รูปแบบ 4 Exercise โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี ในเวทีสัมมนาวิชาการระดับชาติ ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560
15.รางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม เรื่องการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี ในเวทีวิชาการระดับเขตบริการสุขภาพที่ 10 ปี 2560
16.รางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม เรื่องการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี ในเวทีวิชาการNurse Excellence ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 10 ปี 2560
17.รางวัลผลงานวิชาการระดับดี เรื่องการพัฒนาแบบฟอร์มประชุมปรึกษาทางการพยาบาล โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี ในเวทีวิชาการ Nurse Excellence ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 10 ปี 2560
18.รางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม เรื่องการพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลงานผู้ป่วยนอกโดยใช้แบบ HI Focus Charting โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี ในเวทีวิชาการ Nurse Excellence ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 10 ปี 2560
19.รางวัลผลงานวิชาการระดับชมเชย เรื่องการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี ในเวทีวิชาการ Nurse Excellence ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 10 ปี 2560
20.รางวัลผลงานวิชาการรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่องการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี ในเวทีวิชาการระดับเขตบริการสุขภาพที่ 10 ปี 2560
21.ได้รับใบอนุญาต มีไว้ครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี จากสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ 9 สิงหาคม 2560
22.รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ปี 2560 เรื่องการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี ในเวทีวิชาการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560
23.รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ปี 2560 เรื่องการพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะวิกฤต โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี ในเวทีวิชาการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560
24.รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 เรื่องการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี ในเวทีวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560
25.รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 เรื่องการพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะวิกฤต โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี ในเวทีวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560
26.ผ่านการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี 2560 จากสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10
27.ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปี 2560 2560 จากสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10

เข็มมุ่ง


1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความปลอดภัยตามมาตรฐาน Patient Safety Goal : SIMPLE จำนวน 6 เรื่องในประเด็น การระบุตัวผู้รับบริการและผู้ให้บริการ การป้องกันการแพ้ยา/แพ้ยาซ้า การป้องกันการพลัดตกหกล้ม การล้างมือ ความปลอดภัยจากการให้สารละลายทางหลอดเลือดดาที่มีความเสี่ยงสูง ความปลอดภัยจากการให้เลือด และการตอบสนองเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
3. การพัฒนาระบบบริการในกลุ่มโรคสาคัญ
   3.1 กลุ่มโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ได้แก่ AMI, DM, COPD, CKD, DHF, Stroke เป็นต้น
   3.2 กลุ่มโรคที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ AMI ,Sepsis
   3.3 กลุ่มโรคเป็นโอกาสพัฒนามีข้อจากัด เช่น AMI , Stroke ,DM ,HT, COPD, CKD
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านสุขภาพจากภาคีเครือข่ายและบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพกับชุมชน
5. พัฒนาเรื่องการคลอด การดูแลมารดาและทารก