ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1คู่มือ Smart Refer2020-02-25 15:37:04
2แผนงบลงทุน2021-02-16 14:33:19
3ใบลากิจ2018-05-16 08:47:18
4คู่มือ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล2018-07-09 11:11:26
5การติดตั้งโปรแกรม Smart Refer Web บนระบบ Linux CentOS 7 Docker อุบล2021-02-16 14:42:34
6ใบขอไปราชการ2018-05-16 08:47:50
7การติดตั้ง Cold Chain Management2021-02-16 14:42:00
8นโยบายหลักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ2022-06-14 09:29:08
9เอกสารการอบรมการติดตั้ง docker2021-02-16 14:41:28
10คู่มือ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 25612018-07-09 11:12:06
11การติดตั้งโปรแกรม Smart Refer Web บนระบบ Linux CentOS 7 NodeJS และ Docker2021-02-16 14:43:24
12แผนปฎิบัติการ2021-02-16 14:34:39
13ใบยกเลิกวันลา2018-05-16 08:48:24
14แผนค่าเสื่อม2021-02-16 14:35:08
15ใบลาพักผ่อน2018-05-16 08:46:30