ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาลนาตาล :


ที่ตั้ง 169 หมู่ 5 ตาบลนาตาล อาเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170 มีพื้นที่ 38 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา เป็นที่สาธารณะประโยชน์จานวน 2 แปลง นสล. เลขที่ 4603/4604
เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง ระดับ F3 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานี ห่างอาเภอเมืองอุบลราชธานีระยะทาง 95 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 ใช้เวลาเดินทางจากอุบลราชธานีประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยมีการจัดบริการตามมาตรฐานของบริการทุติยภูมิโดยไม่มีแพทย์เฉพาะทาง บริการหลักของโรงพยาบาลนาตาล คือ การให้บริการด้านการแพทย์แก่ผู้ใช้บริการ ครอบคลุมในด้านต่างๆ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ในเขตอาเภอนาตาล นอกเขต(อาเภอใกล้เคียง) รวมทั้งประชาชนประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว) มีหน่วยบริการประกอบด้วย
   1. โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง
   2. สาธารณสุขอาเภอ 1 แห่ง
   3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 6 แห่ง
   4. หน่วยบริการปฐมภูมิ 1 แห่ง