Generic placeholder image

ประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลนาตาล เนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันมันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลนาตาล เนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันมันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฝ่ายทันตะสาธารณสุขจึงจัดให้มีบริการด้านทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยไม่คิดค่าใชจ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวัน ศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่ 08.30 น.เป็นต้นไปหรือจนกว่าบัตรคิวจะหมด

 Doc1.pdf

: 2018-10-18 : Admin 113