Generic placeholder image

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ประริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ประริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ 

 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคา 2,000,000.pdf

: 2021-01-27 : Admin 609