Generic placeholder image

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชุดใหม่ชนิด Inverter (โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลภาครัฐ)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชุดใหม่ชนิด Inverter (โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลภาครัฐ)

 ประกาศยกเลิกเครื่องปรับอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี 05092562.pdfยกเลิกประกาศ 05092562.pdf

: 2019-09-05 : Admin 67